Reklamační řád

Reklamační řád

Postup reklamace

1. Pro uplatnění reklamace se musíte přihlásit a postupovat podle návodu.

Postup vrácení zboží ve lhůtě 30 dnů

1. Pro vrácení zboží se musíte přihlásit a postupovat podle návodu.

Reklamace vyřizujeme ve většině případů zasláním nového zboží. Ihned po obdržení reklamovaného zboží zasílá Dodavatel nové zboží na adresu uvedenou v objednávce. O odeslání nového zboží je Kupující vyrozuměn emailem. Doba dodání nového zboží je stejná jako při objednávce – je uvedena u každého produktu. Skladovky doručíme do 2 dnů ode dne odeslání. U ostatního zboží je dodací doba individuálně uvedena u produktů podle dodavatele a období v roce (Vánoce, jiné svátky). Uváděné dny dodání jsou počítány vždy ode dne odeslání.

Zásilku prosím zasílejte pouze doporučeně a nikoliv na dobírku. Nezasílejte nám zboží na reklamaci dříve než vyplníte reklamační formulář, většinou ho totiž ani zaslat zpět nevyžadujeme. Pokud budeme zaslání zpět vyžadovat, adresu Vám pošleme tiketem.

Pokud nebude možné reklamované zboží opravit, ani nebude u našich Dodavatelů stejný výrobek skladem, vyrozumíme zákazníka s nabídkou obdobného zboží. V případě nesouhlasu se záměnou vracíme peníze.

 

Reklamační řád

Reklamační řád internetové nákupní galerie CSport.cz provozované společností VPD Hranice s.r.o.(dále jen „Poskytovatel“)

1.Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi Dodavatelem, dále jen „prodávající“, na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje rozdílně práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé (dále jen „kupující spotřebitel“), kdy kupující spotřebitel je vymezen § 419 zák.č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a rozdílně pro osoby fyzické či právnické podnikající podle živnostenského zákona či jiného zvláštního zákona či státní instituce a organizace (dále jen „ kupující podnikatel“), kteří ve vztazích s prodávajícím jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, kdy rozdílná práva a povinnosti obou kupujících jsou upravena a odlišena níže jako práva a povinnosti „kupujícího spotřebitele“ a práva a povinnosti „kupujícího podnikatele“. Pokud tyto podmínky reklamačního řádu upravují některá práva společně a shodně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele jsou kupující podnikatel i kupující spotřebitel shodně označováni jako „kupující“. Odlišnost úpravy reklamačního řádu ohledně některých povinností a práv kupujících podnikatelů od kupujících spotřebitelů je z důvodu, že kupující podnikatelé mají právní vztahy s prodávajícím založené obchodními podmínkami kupující spotřebitelé mají právní vztahy založené s prodávajícím z.č. 89/2012 Sb. a z.č. 634/1992 Sb. a souvisejícími právními předpisy s čímž souvisí rozdílná práva a povinnosti i v rámci reklamačního řádu, neboť nároky z reklamace se řídí hlavním závazkem a jeho právní úpravou.
Při řešení reklamace kupujícího spotřebitele se postupuje podle občanského zákoníku.
Při řešení reklamace kupujícího podnikatele se reklamace řeší podle občanského zákoníku.

Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno prostřednictvím nákupní galerie CSport.cz  a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému prostřednictvím této nákupní galerie má Kupující v sekci Můj účet k dispozici doklad o koupi, který slouží zároveň jako záruční a dodací list. Při reklamaci vady výrobku Kupujícím Poskytovateli není vyžadováno zasílat doklad o koupi, je však nutné dodržet přesný postup uvedený.

2.Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží, jakýkoliv rozdíl mezi daňovým dokladem, který slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu či množství), důrazně doporučujeme ihned (nejlépe do 24 hodin) kontaktovat Poskytovatele prostřednictvím zákaznického servisu, aby tyto vady odstranil. Kupující může být vyzván k nafocení doručené zásilky, obalový materiál proto doporučujeme uschovat. Nároky kupujícího spotřebitele řeší § 616 o.z. V případě kupujícího spotřebitele se rozpor s kupní smlouvou, který se objevil do 6 měsíců ode dne převzetí zboží, považuje za rozpor existující již při jejím přijetí, ledaže kupující o rozporu prokazatelně věděl v okamžiku přijetí zboží a toto zboží i přes toto přijal bez výhrad. V takovém případě má kupující spotřebitel právo volby řešit odstranitelnou vadu záruční opravou či výměnou věci za bezvadnou. Není-li takový postup možný, má kupující spotřebitel právo na přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3.Podmínky záruky

Délka záruky je 24 měsíců s vyjímkami uvedenými v bodě č. 5. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží. Záruční doba se ve smyslu § 19(3) Zákona na ochranu spotřebitele prodlužuje pouze o dobu, po dobu od převzetí zboží do záruční opravy až do doby, kdy byl kupující povinen si zboží převzít. Tedy ne do chvíle, než si spotřebitel vyzvedne věc, ale do chvíle, kdy byla věc opravena a spotřebitel si ji mohl vyzvednout.

4. Neuplatnitelnost záruky

Záruku nelze uplatnit zcela nebo zčásti v následujících případech:

  • -vypršením záruční lhůty
  • -mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče
  • -používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
  • -zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě
  • -zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci

5. Zboží se životností kratší než 24 měsíců

Na veškeré spotřební zboží poskytujeme záruku 24 měsíců. Pokud je u zboží uvedena životnost kratší než 24 měsíců, může být reklamace po skončení životnosti z tohoto důvoda zamítnuta.

6. Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

Reklamace zajišťuje a vyřizuje Poskytovatel služby společnost VPD Hranice s.r.o. Kupující doručí poštou či kurýrem na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu Poskytovatele, která mu bude zaslána po úspěšném vytvoření reklamačního tiketu. Kupující zašle zboží Poskytovateli na adresu v ČR. Postup zahájení reklamačního řízení je ZDE (po přihlášení).

Doporučujeme zboží k reklamaci dodat včetně příruček, dokladů, kabelů, CD nosičů a ostatního příslušenství a pokud možno v původním nebo náhradním obalu. Pracovník reklamačního oddělení posoudí reklamovanou vadu a rozhodne o důvodnosti reklamace, pokud je to možné, ihned. O průběhu reklamace bude Kupující informován prostřednictvím reklamačního tiketu.

V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí Poskytovatel, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, vždy však nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel nárok dle § 598 o.z. Nejčastěji je reklamace řešena zasláním nového zboží od Dodavatele.

Třicetidenní lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Lhůta určená podle dní počíná dnem, který následuje po události, jež je rozhodující pro její počátek. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Vady odstranitelné 
Jde-li o vadu odstranitelnou, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Není-li to v případě vady u reklamovaného zboží, která je jinak odstranitelná, vzhledem k její povaze neúměrné, má kupující spotřebitel právo na výměnu zboží či týká-li se taková vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není – li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu nebo může od smlouvy odstoupit.

Výměna věci 
Reklamace vad zboží, které je u Dodavatele skladem, se provádí výměnou zboží. Pokud zboží není skladem v den uplatnění reklamace, může se kupující spotřebitel s Poskytovatelem dohodnout na pozdějším termínu dodání náhradního zboží. Vyměněné zboží je zasláno Kupujícímu na náklady Poskytovatele. Po dohodě se spotřebitelem je možná (za předpokladu, že reklamované zboží určitého výrobce se již nevyrábí nebo je dlouhodobě nedostupné) i výměna za zboží jiného výrobce než reklamované zboží, které má identické nebo lepší parametry než reklamované zboží a plní stejnou funkci se stejnými či lepšími parametry.

V případě, že není možné vadu bezplatně odstranit nebo zboží vyměnit, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit.

Právo na výměnu zboží má kupující též v případě, že se jedná o vady odstranitelné, ale pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vyskytujících se vad nemůže kupující zboží řádně užívat. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamce stejného druhu, nebo čtvrtá oprávněná a uznaná reklamce různého druhu, nebo oprávněná a uznaná reklamce 3 podstatných vad na věci zároveň.
Kupující spotřebitel má, v případě výskytu většího množství odstranitelných vad, právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci. Výběr záleží na spotřebiteli.

Vady neodstranitelné
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání užívání zboží jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu zboží za nové nebo může od smlouvy odstoupit. Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání užívání zboží a kupující nepožaduje jeho výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů, pokud nebude s kupujícím spotřebitelem dohodnuta lhůta delší.

7. Reklamace zboží poškozeného přepravou

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží od přepravce, které je zjevně poškozeno, nebo je zjevně poškozen značným způsobem přepravní obal, který vyvolává důvodnou domněnku, že zboží uvnitř je poškozeno (platí i pro případy, kdy je na kartonu vidět, že byl vystaven působení počasí nebo vody). Proto prosím věnujte kontrole stavu zásilky zvýšenou pozornost, konkrétně povrchu kartonu, ochranné pásce a jakýmkoliv, i třeba drobným porušením a trhlinám. Zvlášť pokud bude obal protržený, je to signál, že zboží nebude zřejmě v pořádku. Kupující je povinen v případě zjevného vnějšího poškození zásilky sepsat s doručovatelem zápis o škodě, jinak nemusí být na pozdější reklamaci brán zřetel.

V případě, že kupující po otevření balíku zjistí fyzické poškození zboží, které může být poškozeno působením dopravy, je třeba tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu Poskytovateli, která bude kupujícího informovat o dalším postupu. Při dodání poškozeného zboží má kupující nárok na dodání nového zboží.

8.Závěrečná ustanovení

Prodávající neručí v žádném případě za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží, kdy kupujícímu se doporučuje tyto adekvátním způsobem zálohovat mimo reklamované zboží.